சிறந்த அறிஞர்கள் கூறும் பொன்மொழிகள்

சிறந்த அறிஞர்கள் கூறும் பொன்மொழிகள் : சிறந்த அறிஞர்கள் கூறும் பொன்மொழிகள் சில வரிகளில் … *1. “முடியாது “ என்று நீ சொல்வதை எல்லாம் யாரோ ஒருவன் எங்கோ செய்துகொண்டிருக்கிறான* -அப்துல் கலாம். *2. உதவும்

Read more